Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület

Pest Megyei Bíróság 2008. február 14-én, TE-5179 szám alatt "Közhasznú szervezet"-nek nyilvánította a Keresztyén Fiatalok Társaságát. 

Ezzel is az volt a célunk, hogy hatékonyabban, és lehetőségeinket kihasználva végezhessük ezt a fontos szolgálatot. Nem kihagyva azt a fontos tényt ami a 121. Zsoltárban van leírva: "Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ." 

Céljainkról és tevékenységünkről bővebben olvashatsz az Egyesület Alapszabálya oldalunkon. 

Szívesen fogadjuk a támogatást:

 • kétkezi munkában a táborok alatt, vagy az adományok szállításában, osztásában
 • anyagiakban, hogy minél több embernek segíthessünk
 • egyéb felajánlásokban

Egyesület adatai: 

 • neve: Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület
 • rövidítése: KIFI
 • székhelye: 2614 Penc, Mikszáth u. 46.
 • adószáma: 18720662-1-13
 • Bankszámlaszáma: K&H Bank Váci Fiók: 10401103-50504850-53561007

 Elérhetőségek:

 • email: kifilevelek@gmail.com
 • levelezési cím: Keresztyén Fiatalok Társasága, 2614 Penc, Mikszáth út 46
 • telefon: +36/20-3955637 Boldizsár Attila
Melléklet: 

Egyesület alapszabálya

Egységes szerkezetben 

I.         Általános rendelkezések

II.        Az egyesület Tagsága

III.       Az egyesület szervezete és szerveinek hatásköre

IV.       Az egyesület pénzügyi alapja és gazdálkodása 

I. Általános rendelkezések 

1)     Az egyesület neve:     Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület

rövidítése:     KIFI

székhelye:    2614 Penc, Mikszáth u. 46.

adószáma:    18720662-1-13

Bankszámlaszáma:    K&H Bank Váci Fiók: 10401103-50504850-53561007

Pest Megyei Bíróság TE-5179 szám alatt "Közhasznú szervezet"-nek nyilvánította 2008. február 14-én. 

2)  Az egyesület politikailag független, non profit orientált társadalmi szervezet. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

3)     Az egyesület céljai:

 • Fő célunk rámutatni arra, hogy Isten személyesen megismerhető Jézus Krisztuson    keresztül, valamint, hogy a Biblia a ma embere számára is aktuális, az élet minden területét érintő üzenetet hordoz.
 •  Isten igéjének hirdetése a fiataloknak, és erre a feladatra tanítók képzése.
 • A célunk az evangélizálás és tanítványnevelés elsősorban magyarországi fiatalok felé, így építve és erősítve Jézus Krisztus  gyülekezetét.
 • Klubok és táborok szervezése, ahol a kereső fiatalok barátokra találnak, biblikus példát láthatnak életvezetésük, problémáik megoldására.
 • Segédanyagok biztosítása az ifjúsági munkához
 • Újság- és könyvkiadás, terjesztés
 • A keresztyén kultúra, értékrend terjesztése hazánkban és határainkon túl, a Biblia üzenetének és a bibliai ismereteknek a terjesztése.
 • Keresztyén életszemlélet oktatása, családnevelési programok szervezése.
 • Időskorúak támogatása anyagi, egészségügyi és lelki szempontból.
 • Fiatalok és gyermekek egészséges életmódra nevelése, oktatása, utaztatása. Ezzel kapcsolatos programok szervezése.
 • Környezetünk védelme, óvása és ez erre való tudatos nevelés.
 • Fiatalok utaztatása rendezvényeinkre.
 • Hátrányos helyű csoportok támogatása és rehabilitációja, részükre a keresztyén értékrend közvetítése, beilleszkedésük segítése a mai magyar társadalomba.
 • Keresztyén közösségek és egyének segítése életkörnyezetükben, társadalmi küldetésük betöltésében.
 • Egyesületünk keresztyén felekezetközi jellege azt jelenti, hogy célunkat és munkánkat bibliai motivációból és alapokon végezzük, s készek vagyunk együttműködni más keresztyén felekezetekkel, missziókkal is. 

4)     Az egyesület a közhasznú szervezetekről rendelkező 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit figyelembe véve közhasznú tevékenységet folytató társadalmi szervezet, a közhasznú tevékenysége a 26.§ c, pontja alapján az alábbi: 

 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális tevékenység
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is jogosult részesülni. 

5) Az elnökség az egyesület tevékenységéről évente beszámolót, valamint közhasznúsági jelentést készít. Az éves beszámolót és a jelentést az elnökség terjeszti a közgyűlés  elé, amely annak megvitatása után dönt elfogadásáról, egyszerű többséggel. 

A közgyűlés és az elnökség döntéseiről az elnök a „határozatok könyvét” vezeti. A határozatok könyvéből a meghozott döntés, tartalmának, időpontjának és hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányának megállapíthatónak kell lennie. 

A közgyűlés és az elnökség döntéseit az érintettekkel annak meghozatalát követő 15 napon belül írásban közli. Más személyek a döntések tartalmáról az egyesület székhelyén található „határozatok könyvéből” szerezhetnek tudomást, melyet bárki az elnökkel előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthet. 

Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesület elnökével történő előzetes egyeztetés szerint az egyesület székhelyén bárki betekinthet. 

Az egyesület működéséről, a közgyűlés és az elnökség döntéseiről, a szolgáltatás igénybevételének módjáról és a beszámolóról az elnök a székhely szerinti helyi újságon  keresztül, valamint a székhelyen történő kifüggesztés által nyújt tájékoztatást. 

A közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30. napjáig az egyesület saját honlapján teszi közzé. 

II. Az egyesület tagsága

Tagsági formák:

 • teljes jogú tag
 • pártoló tag
 • junior tag 

Teljes jogú tag lehet az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki az Alapszabályban leírt célt elfogadja és a tagsággal járó kötelezettségeket vállalja, valamint megfizeti a tagdíjat, és az Elnökség a tag felvételét jóváhagyja.                       

Pártoló tag az lehet, aki az egyesület tevékenységét a célok megvalósítása érdekében támogatja. A 14. életévét betöltött természetes személy pártoló tag lehet. A pártoló tag nem választhat és nem választható. A pártoló tag tagdíjat nem fizet. 

Junior tag az a természetes személy lehet, aki 14. életévét betöltötte és 25 évnél nem idősebb. A junior tagnak csak tanácskozási joga van, tagdíjat nem fizet. 

1)  Az egyesületi tagsági viszony belépési nyilatkozat aláírásával keletkezik. A tagok tagdíjat fizetnek, melynek összegét az elnökség javaslata alapján a közgyűlés határozza meg. A tagok a tagdíjat évente egy alkalommal, december 31-ig készpénzben vagy átutalással fizetik meg. A tagdíj befizetés határidejének lejártát követő 6 hónapos késedelembe lévő tagot a tartozásról írásban, igazolható módon kell értesíteni azzal, hogy tartozását 15 napon belül fizesse meg. 

2)     /1/ A tag jogosult:

a) az egyesület tevékenységében aktívan részt venni.

            b) tisztségviselőt választani, valamint megválasztása esetén tisztséget betölteni

c) kezdeményezni a tisztségviselők  felmentését.

d) az egyesület fenntartásához, működéséhez anyagilag hozzájárulni. 

/2/  A tag köteles:

      a) az alapszabályban foglaltakat megtartani. 

3)     A tagsági viszony megszűnik:

a)     kilépéssel

b)     törléssel

c)      kizárással

d)     elhalálozással

e)     a szervezet megszűnésével 

4)     Az elnökség kizárja azt a tagot: 

a)     akinek magatartása az alapszabályt sérti

b)     akit a bíróság jogerős és végrehajtható szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott 

5)     A tag kizárásáról írásbeli, indokolt határozattal kell dönteni, melyet a kizárt taggal írásban, igazolható módon kell közölni, azzal a felhívással, hogy a kézbesítéstől számított 15 napon belül a közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért, melynek azonban halasztó hatálya nincs. 

6)     Törölni kell a tagságát annak, aki azt maga kéri írásban, kilépett, vagy elhalálozott. 

7)     Törölhető annak a tagsága, aki a II/2. pont szerinti felhívást követően tagdíj tartozását nem fizeti meg.

 III. Az egyesület szervezete és szerveinek hatásköre

Az egyesület szervei:

 • a közgyűlés
 • az elnökség (5 fő) 

1)     Az egyesület legfelsőbb szerve, vezető testülete a közgyűlés. 

/1/ A közgyűlés /legfőbb vezetőszerv/ üléseit szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tartja. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. Rendkívüli közgyűlést a tagok 1/3-ának indítványa esetén kell összehívni, az indítványnak tartalmaznia kell az ok és cél megjelölését is. Rendkívüli közgyűlést kell elrendelni bíróság meghagyása alapján is. 

A közgyűlésre szóló meghívót a helyszín, időpont, napirend és a döntéshez szükséges információ közlésével írásban kell elküldeni a tagoknak és szükség szerint az érdekelteknek úgy, hogy a közgyűlés időpontját legalább 14 nappal megelőzően közölni kell az érintettekkel.

A közgyűlés határozatképes, ha a tagok legalább fele + 1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlévők létszámától függetlenül a meghívóban megjelölt időpontban megtartott, megismételt közgyűlésen határozatképes, amennyiben erről a tagokat a meghívóban előre tájékoztatták. 

A közgyűlés ülése nyilvános. 

/2/ A közgyűlés a határozatait  egyszerű többségű nyílt szavazással hozza.

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

/3/ A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

     a./ az Alapszabály elfogadása és módosítása

     b./ a szervezeti és működési szabályzat elfogadása

     c./ az éves beszámoló jóváhagyása, közhasznúsági jelentés elfogadása

     d./ az éves költségvetés meghatározása, ennek keretében az  elnök és az

          Elnökség szerződéskötési szabadságának összegszerű korlátozása

     e./ az egyesület más szervezetekkel való egyesülése, feloszlatása, megszüntetése

      f./ az Elnökség 3 évre történő megválasztása

     g./ a kizárt tag fellebbezésének elbírálása 

A tisztségviselők megbízásukból történő visszahívására, felmentésére az őket megválasztott testület jogosult. Tisztségviselő visszahívására az egyesület céljainak megvalósulását veszélyeztető magatartás, illetve a tisztségviselő olyan mulasztása esetén van helye, amelynek következtében az egyesület működése nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. 

2)  Az egyesület 5 tagú Elnöksége az egyesület vezető szerve a közgyűlések között. Az Elnökség biztosítja az egyesület működésének folyamatosságát. 

/1/ Az 5 tagú Elnökség tagjai: 

 • Boldizsár Attila       (elnök)
 • Balázs Dániel         (alelnök)
 • Lemperger Róbert  (tag)
 • Boldizsár-Dobisz Zsuzsanna (tag)
 • Fodor Beáta (tag) 

/2/ Az Elnökség /vezető szerv/ szükség szerint, de évente legalább három alkalommal ülésezik. Az Elnökség üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az alelnökök jogosultak és kötelesek összehívni, a napirendi pontok, a helyszín, és az időpont megjelölésével az ülés megtartása előtt legalább 8 napon belül az Elnökség tagjai és esetenként az Elnökség által meghívott személy részére címzett meghívó levelek útján. 

Az Elnökség határozatképes, ha a tagok többsége jelen van. Határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. Az Elnökség ülései nyilvánosak. 

/3/ Az Elnökség:

–     tevékenységét éves munkaprogram alapján végzi,

–    gondoskodik az egyesület közgyűlésein hozott állásfoglalások végrehajtásáról, ajánlások   és javaslatok továbbításáról

–   összehívja az egyesület közgyűlését, meghatározza az ülések helyét, idejét, gondoskodik a javasolt tárgysorozat előkészítéséről. 

3)     Az egyesület elnöke

–     képviseli az Egyesületet

–     irányítja az alelnökök közreműködésével az Egyesület munkáját

–    ellenőrzi az alelnökök bevonásával az Alapszabály betartását és az egyesületi határozatok végrehajtását

–    kapcsolatot tart az állami és társadalmi szervek vezetőivel és kiadmányozza az ezzel kapcsolatos iratokat

4)     Az egyesület alelnöke

–     az elnök akadályoztatása esetén képviseli az Egyesületet

–     közreműködik Alapszabály betartásának és az egyesület határozatai végrehajtásának ellenőrzésében

–    segíti az elnök munkáját az egyesület tevékenységének irányításában.

5)     Vezető tisztségviselők összeférhetetlensége

Vezető tisztségviselő az Egyesület Elnökségének tagja, továbbá az Egyesülettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, az Alapszabály szerint egyszemélyi felelős vezető feladatot ellátó személy. 

A vezetőszerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

a)     kötelezettség vagy felelősség alól mentesül

b)     bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Az 1997. évi CLVI Törvény 9. § /1/ bekezdése értelmében a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

V.  Az egyesület pénzügyi alapja és gazdálkodása

 1.    Az egyesület költségvetése

/1/ Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

 /2/ Az éves költségvetésben jóváhagyott összegeknek a rendeltetésszerű és mindenkor a pénzügyi előírásoknak megfelelő használatáért, az egyesület használatában álló ingó és ingatlan vagyontárgyak kezeléséért az elnök a felelős.

A közgyűlés által meghatározott összeg feletti szerződések megkötéséhez a közgyűlés jóváhagyása szükséges.

 /3/ Az egyesület működéséhez szükséges pénzügyi fedezet forrásai:

–    a közgyűlés által meghatározott költségvetés, és az elnökség által meghatározott költségkeret

–    nemzetközi és országos pályázatokon elnyert pénzekből a pályázat költségvetésének megfelelő összeg

–    helyi pályázatokon elnyert pénzügyi és egyéb támogatások

–    természetes személyek vagy jogi személyék által rendelkezésre bocsátott anyagi támogatás

      /4/ Amennyiben az egyesület éves bevétele meghaladja az 5.000.000,-Ft-ot, elkülönült felügyelő szerv létrehozása kötelező, a felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.

 2.      Az egyesület vagyona

Az egyesület vagyonát képezik a pénz és egyéb eszközök, a használatában, illetve tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak, vagyonértékű jogok, amelyek származhatnak:

 • tagdíjbevételből
 • költségvetési támogatásból
 • a tagok, vagy más természetes személyek, illetve jogi személyek által rendelkezésre bocsátott anyagi támogatásból,
 • adományokból, alapítványtól
 • hagyományból,
 • pályázatokból
 • kiadványok bevételeiből
 • rendezvények bevételeiből
 • más, jogszabályokban biztosított forrás felhasználásából.

3.   Az egyesület vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a tevékenységére fordítja.

Penc, 2008. május 9. 

Boldizsár Attila s.k.
egyesület elnöke  

Támogatás

Mi lehetne nagyobb öröm, mint amikor látjuk, hogy fiatalok Jézus Krisztusnak szánják oda életüket. Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy ezt az örömet újra és újra átélhetjük a KIFI-ben.

 Köszönjük Istennek ezt a munkatársi csapatot, akikkel karöltve végezzük ezt a munkát. Többféle gyülekezetből, több korosztály vagyunk együtt közösségben. Urunk gondoskodik munkatársakról: van a ki a konyhában, van aki a tanításban, van aki a gyerekmunkában, van aki a gyakorlati feladatokban veszi ki a részét.

 A kezdeti családias létszám is jelentősen megnőtt. Most már 50 fölötti létszámmal kell számolnunk programjainkon, míg a nyári nagytáborunkon több mint 150-en voltunk együtt. Ez öröm is, de a megnövekedett létszám megnövekedett terheket is rak a vállunkra. Munkánkat anyagi és tárgyi eszközök hiánya gátolja.

A KIFI-ben Isten munkáját szeretnénk végzni, ezért öröm számunkra, ha mások is bekapcsolódnak ebbe a szolgálatban. Tudom, hogy Urunk ki fogja minden szükségünket elégíteni. Ezt pedig a testvéreken keresztül teszi.

 Akit Isten indít, a következőkben tud segítségünkre lennit:

 • Imatámogatás
 • Szükségünk van munkatársakra, akik Jézus Krisztusnak szánják magukat a szolgálatban
 • A KIFI táborozásainak lehetőségét tovább adni a fiataloknak
 • A segítők anyagi támogatását, hogy a szolgálatban részt tudjanak venni
 • Rászoruló gyerekek, fiatalok anyagi támogatása
 • A programokra utaztatásköltségei
 • Tárgyi eszközök a táborozáshoz, táborozási kellékek:
  •  Sátrak
  •  Főzéshez katlan
  •  Játék és sportszerek

 

2008-ban a Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület közhasznú besorolást kapott.

 

Kérjük testvéreinket, hogy lehetőségeik szerint segítsék munkánkat,  hogy mindnyájan azt tehessük, amit Isten egyen-egyenként ránk bíz, és amihez ajándékait megadja.

 

A KIFI munkatársi csapata nevében: Boldizsár Attila az Egyesület elnöke

 

Bankszámlaszámunk:
K&H Bank Váci Fiók: 10401103-50504850-53561007

 

Magunkról

Egyre nehezebb a fiatalok helyzete. Sokan úgy érzik, hogy "otthon nem értenek meg, anyám, apám teljesen elmaradott, fogalmuk sincs a mai világról, csak mondják a magukét"...

Ki érti meg őket? Ki áll melléjük életük legnehezebb és egyben legfogékonyabb szakaszában?

A KIFI minden fiatal számára segítséget szeretne nyújtani.

Mottónk: " hogy senki ne legyen egyedül"

Ma már sok általános iskolásnak az a téveszméje, hogy az alkohol, a drog, a cigaretta, a házasság előtti nemi élet, a modern kor természetes velejárója. A Biblia teljesen mást tanít, és mi, akik hiszünk a Biblia idejét nem múló igazságában, szeretnénk fiataljaink segítségére lenni abban, hogy példamutatással, valamint más fiatalokkal, akik szintén nem a mai kor szerinti életet akarják élni, egymást segítve éljük a keresztyén életet.

Mindenkinek van szabadideje, a kérdés csak az, hogy mire használja föl, hogy hogyan tölti el ezt az időt. Szeretnénk kirándulni, vadregényes nyári sátortáborozásokat szervezni, sport-, és játéknapokat tartani, ahol nem (csak) az élsportolókra számítunk. Szeretnénk segítséget adni abban is, hogy megtalálja mindenki Istenhez az utat: Jézus Krisztust. Iránymutatást szeretnénk adni, hogy a mindennapi életükben hasznosítani tudják a Jézus Krisztusban kapott új élet áldását.

 • Szeretnéd a szabadidődet keresztyénekkel, jó társaságban eltölteni?
 • Szeretnél egy olyan közösséghez tartozni, ahonnan senki sem lóg ki?
 • Szeretnéd, ha egy évben nem csak egyszer találkoznál azokkal, akikkel jól érezted magad egy nyári táborban?

Ezekhez kínál segítséget a KIFI, a Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület
 

Céljaink, programjaink, elveink

Keresztyén Fiatalok Tárasága Egyesület hazai magánszemélyek által létrehozott társaság. Mi, az alapítók, bár különböző helyeken élünk, különböző foglalkozásokat űzünk, mégis Jézus Krisztusban egyek vagyunk. Mindannyian elfogadtuk Jézus Krisztust személyes megváltónkul, és életünk meghatározó részévé vált a kapott kegyelem, ahogy a következő bibliai idézet mondja:

„Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez.” (Ef 2,8)

Megtapasztalva Isten szeretetét és kegyelmének gazdagságát, feladatunknak tekintjük, hogy másokat, a fiatalokat is hozzásegítsük a kegyelemben bővölködő élet éléséhez. Mivel a Bibliát tekintjük a meghatározónak mind hitbeli, mind erkölcsi vonalon, ezért a Biblia útmutatása alapján kívánjuk ezt a munkát is végezni, ahogy a következő két idézet mondja:

„Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a Te beszédednek megtartása által” (Zsolt 119,9)

 

„A fiatalkori vágyaktól pedig menekülj, de törekedj az igazságosságra, hűségre, szeretetre, békességre azokkal együtt, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből” (2Tim 2,22)

 

Programunk a következő:

 1. Építő közösség kialakítása
 2. Aktuális kérdésekre közösen választ keresni a Bibliából
 3. Lelki támaszt, segítséget nyújtani nehéz helyzetben levőknek
 4. Gyakorlati, fizikai igényeket feltérképezni, segítséget nyújtani a rászorulóknak
 5. Bemutatni, hogy a hívő élet nem a lemondások halmaza, hanem örömteli, boldog élet.
 6. A hívő élet, és a játék, sport, kirándulások együttes megélése

 

A megvalósítás színtere:

Táborokat szervezünk minden szünetben (őszi, téli, tavaszi szünet), a nyári szünidőben pedig három táborunk is van minden évben. jellemző táboraink:

 • Túlélő túra
 • Kalandtábor
 • Kenutúra
 • Balatoni nyaralás
 • Penci nagytábor
 • Kirándulni járunk, amikor tehetjük

Korcsoportonként együtt vagyunk rendszeresen:

 • alsósoknak játszóház
 • tiniklub a felsősöknek
 • ifi alkalom a fiataloknak
 • családépítő klub
 • baba-mama klub
 • nyugdíjasklub

 

Erkölcsi alapelveink a Biblia tanítására alapozva:

 • Közösségünk alapja a hit által kapott kegyelem, nem pedig egyházi hovatartozás
 • A szenvedélyeket károsnak tartjuk mind a lélek, mind a test számára, mivel a szenvedély rabszolgává tesz, és nem szabaddá, ezért ezek gyakorlásának nincs helye közös programjainkon (alkoholfogyasztás, dohányzás, drog fogyasztása), és javasoljuk ezek mellőzését mindenkinek az egyéni életében is. Amennyiben a megelőzéssel már elkéstünk, minden eszközzel segítünk e szenvedélyektől megszabadulni.
 • A házasság előtti nemi érintkezést szintén a Biblia tanítása alapján kívánjuk megélni, ahonnan kiderül, hogy nemi élet, szex, csak a házasságban megengedett
 • Baráti kapcsolat fiuk és lányok között szintén ennek fényében valósítható meg, úgy hogy a testiség kérdése ne tegyen rabbá senkit. Nem a különböző neműek szétválasztása a megoldás erre, hanem megtanulni a jó erkölcs gyakorlását közös programjainkon
 • A beszéd, a magaviselet kérdése programjainkon szintén ennek a jó rendnek megfelelően kell, hogy történjen.
 • Alkalmaink lényege a közösség kialakítása, ápolása, a közös játék.
 • Célunk, hogy mindannyian megélhessük Krisztusban kapott szabadságunkat. Éppen ezért semmilyen szabadságot korlátozó intézkedést nem kívánunk bevezetni, csupán a jó rend kedvéért van szükség ezekre az erkölcsi útmutatásokra.
 • Elhatároljuk magunkat a karizmatikus mozgalmaktól.