Egyesület alapszabálya

Egységes szerkezetben 

I.         Általános rendelkezések

II.        Az egyesület Tagsága

III.       Az egyesület szervezete és szerveinek hatásköre

IV.       Az egyesület pénzügyi alapja és gazdálkodása 

I. Általános rendelkezések 

1)     Az egyesület neve:     Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület

rövidítése:     KIFI

székhelye:    2614 Penc, Mikszáth u. 46.

adószáma:    18720662-1-13

Bankszámlaszáma:    K&H Bank Váci Fiók: 10401103-50504850-53561007

Pest Megyei Bíróság TE-5179 szám alatt "Közhasznú szervezet"-nek nyilvánította 2008. február 14-én. 

2)  Az egyesület politikailag független, non profit orientált társadalmi szervezet. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

3)     Az egyesület céljai:

 • Fő célunk rámutatni arra, hogy Isten személyesen megismerhető Jézus Krisztuson    keresztül, valamint, hogy a Biblia a ma embere számára is aktuális, az élet minden területét érintő üzenetet hordoz.
 •  Isten igéjének hirdetése a fiataloknak, és erre a feladatra tanítók képzése.
 • A célunk az evangélizálás és tanítványnevelés elsősorban magyarországi fiatalok felé, így építve és erősítve Jézus Krisztus  gyülekezetét.
 • Klubok és táborok szervezése, ahol a kereső fiatalok barátokra találnak, biblikus példát láthatnak életvezetésük, problémáik megoldására.
 • Segédanyagok biztosítása az ifjúsági munkához
 • Újság- és könyvkiadás, terjesztés
 • A keresztyén kultúra, értékrend terjesztése hazánkban és határainkon túl, a Biblia üzenetének és a bibliai ismereteknek a terjesztése.
 • Keresztyén életszemlélet oktatása, családnevelési programok szervezése.
 • Időskorúak támogatása anyagi, egészségügyi és lelki szempontból.
 • Fiatalok és gyermekek egészséges életmódra nevelése, oktatása, utaztatása. Ezzel kapcsolatos programok szervezése.
 • Környezetünk védelme, óvása és ez erre való tudatos nevelés.
 • Fiatalok utaztatása rendezvényeinkre.
 • Hátrányos helyű csoportok támogatása és rehabilitációja, részükre a keresztyén értékrend közvetítése, beilleszkedésük segítése a mai magyar társadalomba.
 • Keresztyén közösségek és egyének segítése életkörnyezetükben, társadalmi küldetésük betöltésében.
 • Egyesületünk keresztyén felekezetközi jellege azt jelenti, hogy célunkat és munkánkat bibliai motivációból és alapokon végezzük, s készek vagyunk együttműködni más keresztyén felekezetekkel, missziókkal is. 

4)     Az egyesület a közhasznú szervezetekről rendelkező 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit figyelembe véve közhasznú tevékenységet folytató társadalmi szervezet, a közhasznú tevékenysége a 26.§ c, pontja alapján az alábbi: 

 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális tevékenység
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is jogosult részesülni. 

5) Az elnökség az egyesület tevékenységéről évente beszámolót, valamint közhasznúsági jelentést készít. Az éves beszámolót és a jelentést az elnökség terjeszti a közgyűlés  elé, amely annak megvitatása után dönt elfogadásáról, egyszerű többséggel. 

A közgyűlés és az elnökség döntéseiről az elnök a „határozatok könyvét” vezeti. A határozatok könyvéből a meghozott döntés, tartalmának, időpontjának és hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányának megállapíthatónak kell lennie. 

A közgyűlés és az elnökség döntéseit az érintettekkel annak meghozatalát követő 15 napon belül írásban közli. Más személyek a döntések tartalmáról az egyesület székhelyén található „határozatok könyvéből” szerezhetnek tudomást, melyet bárki az elnökkel előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthet. 

Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesület elnökével történő előzetes egyeztetés szerint az egyesület székhelyén bárki betekinthet. 

Az egyesület működéséről, a közgyűlés és az elnökség döntéseiről, a szolgáltatás igénybevételének módjáról és a beszámolóról az elnök a székhely szerinti helyi újságon  keresztül, valamint a székhelyen történő kifüggesztés által nyújt tájékoztatást. 

A közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30. napjáig az egyesület saját honlapján teszi közzé. 

II. Az egyesület tagsága

Tagsági formák:

 • teljes jogú tag
 • pártoló tag
 • junior tag 

Teljes jogú tag lehet az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki az Alapszabályban leírt célt elfogadja és a tagsággal járó kötelezettségeket vállalja, valamint megfizeti a tagdíjat, és az Elnökség a tag felvételét jóváhagyja.                       

Pártoló tag az lehet, aki az egyesület tevékenységét a célok megvalósítása érdekében támogatja. A 14. életévét betöltött természetes személy pártoló tag lehet. A pártoló tag nem választhat és nem választható. A pártoló tag tagdíjat nem fizet. 

Junior tag az a természetes személy lehet, aki 14. életévét betöltötte és 25 évnél nem idősebb. A junior tagnak csak tanácskozási joga van, tagdíjat nem fizet. 

1)  Az egyesületi tagsági viszony belépési nyilatkozat aláírásával keletkezik. A tagok tagdíjat fizetnek, melynek összegét az elnökség javaslata alapján a közgyűlés határozza meg. A tagok a tagdíjat évente egy alkalommal, december 31-ig készpénzben vagy átutalással fizetik meg. A tagdíj befizetés határidejének lejártát követő 6 hónapos késedelembe lévő tagot a tartozásról írásban, igazolható módon kell értesíteni azzal, hogy tartozását 15 napon belül fizesse meg. 

2)     /1/ A tag jogosult:

a) az egyesület tevékenységében aktívan részt venni.

            b) tisztségviselőt választani, valamint megválasztása esetén tisztséget betölteni

c) kezdeményezni a tisztségviselők  felmentését.

d) az egyesület fenntartásához, működéséhez anyagilag hozzájárulni. 

/2/  A tag köteles:

      a) az alapszabályban foglaltakat megtartani. 

3)     A tagsági viszony megszűnik:

a)     kilépéssel

b)     törléssel

c)      kizárással

d)     elhalálozással

e)     a szervezet megszűnésével 

4)     Az elnökség kizárja azt a tagot: 

a)     akinek magatartása az alapszabályt sérti

b)     akit a bíróság jogerős és végrehajtható szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott 

5)     A tag kizárásáról írásbeli, indokolt határozattal kell dönteni, melyet a kizárt taggal írásban, igazolható módon kell közölni, azzal a felhívással, hogy a kézbesítéstől számított 15 napon belül a közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért, melynek azonban halasztó hatálya nincs. 

6)     Törölni kell a tagságát annak, aki azt maga kéri írásban, kilépett, vagy elhalálozott. 

7)     Törölhető annak a tagsága, aki a II/2. pont szerinti felhívást követően tagdíj tartozását nem fizeti meg.

 III. Az egyesület szervezete és szerveinek hatásköre

Az egyesület szervei:

 • a közgyűlés
 • az elnökség (5 fő) 

1)     Az egyesület legfelsőbb szerve, vezető testülete a közgyűlés. 

/1/ A közgyűlés /legfőbb vezetőszerv/ üléseit szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tartja. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. Rendkívüli közgyűlést a tagok 1/3-ának indítványa esetén kell összehívni, az indítványnak tartalmaznia kell az ok és cél megjelölését is. Rendkívüli közgyűlést kell elrendelni bíróság meghagyása alapján is. 

A közgyűlésre szóló meghívót a helyszín, időpont, napirend és a döntéshez szükséges információ közlésével írásban kell elküldeni a tagoknak és szükség szerint az érdekelteknek úgy, hogy a közgyűlés időpontját legalább 14 nappal megelőzően közölni kell az érintettekkel.

A közgyűlés határozatképes, ha a tagok legalább fele + 1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlévők létszámától függetlenül a meghívóban megjelölt időpontban megtartott, megismételt közgyűlésen határozatképes, amennyiben erről a tagokat a meghívóban előre tájékoztatták. 

A közgyűlés ülése nyilvános. 

/2/ A közgyűlés a határozatait  egyszerű többségű nyílt szavazással hozza.

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

/3/ A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

     a./ az Alapszabály elfogadása és módosítása

     b./ a szervezeti és működési szabályzat elfogadása

     c./ az éves beszámoló jóváhagyása, közhasznúsági jelentés elfogadása

     d./ az éves költségvetés meghatározása, ennek keretében az  elnök és az

          Elnökség szerződéskötési szabadságának összegszerű korlátozása

     e./ az egyesület más szervezetekkel való egyesülése, feloszlatása, megszüntetése

      f./ az Elnökség 3 évre történő megválasztása

     g./ a kizárt tag fellebbezésének elbírálása 

A tisztségviselők megbízásukból történő visszahívására, felmentésére az őket megválasztott testület jogosult. Tisztségviselő visszahívására az egyesület céljainak megvalósulását veszélyeztető magatartás, illetve a tisztségviselő olyan mulasztása esetén van helye, amelynek következtében az egyesület működése nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. 

2)  Az egyesület 5 tagú Elnöksége az egyesület vezető szerve a közgyűlések között. Az Elnökség biztosítja az egyesület működésének folyamatosságát. 

/1/ Az 5 tagú Elnökség tagjai: 

 • Boldizsár Attila       (elnök)
 • Balázs Dániel         (alelnök)
 • Lemperger Róbert  (tag)
 • Boldizsár-Dobisz Zsuzsanna (tag)
 • Fodor Beáta (tag) 

/2/ Az Elnökség /vezető szerv/ szükség szerint, de évente legalább három alkalommal ülésezik. Az Elnökség üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az alelnökök jogosultak és kötelesek összehívni, a napirendi pontok, a helyszín, és az időpont megjelölésével az ülés megtartása előtt legalább 8 napon belül az Elnökség tagjai és esetenként az Elnökség által meghívott személy részére címzett meghívó levelek útján. 

Az Elnökség határozatképes, ha a tagok többsége jelen van. Határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. Az Elnökség ülései nyilvánosak. 

/3/ Az Elnökség:

–     tevékenységét éves munkaprogram alapján végzi,

–    gondoskodik az egyesület közgyűlésein hozott állásfoglalások végrehajtásáról, ajánlások   és javaslatok továbbításáról

–   összehívja az egyesület közgyűlését, meghatározza az ülések helyét, idejét, gondoskodik a javasolt tárgysorozat előkészítéséről. 

3)     Az egyesület elnöke

–     képviseli az Egyesületet

–     irányítja az alelnökök közreműködésével az Egyesület munkáját

–    ellenőrzi az alelnökök bevonásával az Alapszabály betartását és az egyesületi határozatok végrehajtását

–    kapcsolatot tart az állami és társadalmi szervek vezetőivel és kiadmányozza az ezzel kapcsolatos iratokat

4)     Az egyesület alelnöke

–     az elnök akadályoztatása esetén képviseli az Egyesületet

–     közreműködik Alapszabály betartásának és az egyesület határozatai végrehajtásának ellenőrzésében

–    segíti az elnök munkáját az egyesület tevékenységének irányításában.

5)     Vezető tisztségviselők összeférhetetlensége

Vezető tisztségviselő az Egyesület Elnökségének tagja, továbbá az Egyesülettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, az Alapszabály szerint egyszemélyi felelős vezető feladatot ellátó személy. 

A vezetőszerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

a)     kötelezettség vagy felelősség alól mentesül

b)     bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Az 1997. évi CLVI Törvény 9. § /1/ bekezdése értelmében a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

V.  Az egyesület pénzügyi alapja és gazdálkodása

 1.    Az egyesület költségvetése

/1/ Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

 /2/ Az éves költségvetésben jóváhagyott összegeknek a rendeltetésszerű és mindenkor a pénzügyi előírásoknak megfelelő használatáért, az egyesület használatában álló ingó és ingatlan vagyontárgyak kezeléséért az elnök a felelős.

A közgyűlés által meghatározott összeg feletti szerződések megkötéséhez a közgyűlés jóváhagyása szükséges.

 /3/ Az egyesület működéséhez szükséges pénzügyi fedezet forrásai:

–    a közgyűlés által meghatározott költségvetés, és az elnökség által meghatározott költségkeret

–    nemzetközi és országos pályázatokon elnyert pénzekből a pályázat költségvetésének megfelelő összeg

–    helyi pályázatokon elnyert pénzügyi és egyéb támogatások

–    természetes személyek vagy jogi személyék által rendelkezésre bocsátott anyagi támogatás

      /4/ Amennyiben az egyesület éves bevétele meghaladja az 5.000.000,-Ft-ot, elkülönült felügyelő szerv létrehozása kötelező, a felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.

 2.      Az egyesület vagyona

Az egyesület vagyonát képezik a pénz és egyéb eszközök, a használatában, illetve tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak, vagyonértékű jogok, amelyek származhatnak:

 • tagdíjbevételből
 • költségvetési támogatásból
 • a tagok, vagy más természetes személyek, illetve jogi személyek által rendelkezésre bocsátott anyagi támogatásból,
 • adományokból, alapítványtól
 • hagyományból,
 • pályázatokból
 • kiadványok bevételeiből
 • rendezvények bevételeiből
 • más, jogszabályokban biztosított forrás felhasználásából.

3.   Az egyesület vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a tevékenységére fordítja.

Penc, 2008. május 9. 

Boldizsár Attila s.k.
egyesület elnöke